Thời Xuân Thu, nước Tề xuất hiện một vị quân vương rất xuất chúng, ông cũng là một trong Ngũ bá thời Xuân Thu, đó chính là Tề Hoàn công. Tên của Tề Hoàn công là Khương Tiểu Bạch. Sở dĩ Tề Hoàn công có thể xưng bá, là vì ông có một Tể tướng

Người xưa có câu: “Trời có Đạo thì nhật nguyệt rõ ràng. Người có Đạo thì xã hội bình an”. Luân lý đạo đức không chỉ là cái gốc của làm người, mà còn là nguyên tắc của việc “trị quốc an thiên hạ”. Xã hội nếu không có tôn ti trật tự thì sẽ